Integritetspolicy

1. Introduktion

Charlie Tells AB, org. nr 559045-6868, ("Charlie Tells”) arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Denna integritetspolicy gäller endast Charlie Tells kunder och användare av våra onlinetjänster. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges nedan.

2. Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Charlie Tells, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (EU:s Dataskyddsförordning EU 2016/769 (nedan ”GDPR”) samt den kompletterande svenska nationella lagstiftningen, inklusive Dataskyddslagen, 2018:218).

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring av dina personuppgifter kan komma att ske till tredje land, dock endast under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits för säkerställande av personuppgifternas integritet enligt den vid var tid gällande integritetslagstiftningen. Information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas kan erhållas genom att ta kontakt med oss.

4. På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att uppfylla våra förpliktelser till dig enligt ingångna avtal (GDPR art 6.1 b). Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster, vilket utgör ett berättigat intresse för Charles Tell (GDPR, art 6.1 f).

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att vi ska uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar oss (GDPR art 6.1 c).

Vi kan inte ingå avtal med dig, och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet, om du inte lämnar de efterfrågade uppgifterna. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring, antingen genom att kontakta oss på info@charlietells.com eller genom att använda dig av ”Un-subscribe” knappen som alltid finns i vår marknadsföring.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid genomförande av köp på charlietells.com registreras uppgifter om köpet (kassa-kvittoinformation) och kortinnehavaren, jämte namn på kund, leveransadress, telefon och e-postadress.

6. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

a) För att skapa och hantera ditt personliga konto på charlietells.com

b) För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster

c) För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus

d) För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

e) För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster

f) För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger

g) För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online

h) För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller

i) För att samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar

j) För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online

k) För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

l) För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

m) För att administrera Charlie Tells olika kundregister

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

7. Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Charlie Tells behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att, om förutsättning finns enligt gällande personuppgiftslagstiftning, begära att Charlie Tells raderar dina personuppgifter.

Rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett berättigat intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Charlie Tells berättigade intresse, om förutsättning finns enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning:
Om förutsättning finns enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att Charlie Tells begränsar hanteringen av dina personuppgifter.

8. Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att Charlie Tells behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (www.datainspektionen.se).

9. Uppdateringar till vår integritetspolicy

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy på grund av ändringar i lag eller av säkerhetsskäl. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

10. Personuppgiftsansvarig

Charlie Tells AB
Sverige
info@charlietells.com

Organisationsnummer: 559045-6868
Momsregisteringsnummer: VAT SE01559045-6868

18-12-01